Etapy tworzenia Greenways

I etap: „organizacja”
 • pozyskanie partnerów z trzech sektorów społecznego, publicznego oraz gospodarczego,
 • opracowanie i podpisanie deklaracji współpracy zawierającej wizję projektu (zob. przykład deklaracji w ramce),
 • wybór koordynatora szlaku oraz koordynatorów lokalnych (koordynatorów odcinków szlaków w przypadku tras długodystansowych),
 • wybór nazwy szlaku i opracowanie logo,
 • przygotowanie koncepcji przebiegu szlaku,
 • opracowanie audytu turystycznego w konsultacji z partnerami (inwentaryzacja atrakcji przyrodniczych i kulturowych, imprez kulturalnych i artystycznych, bazy turystycznej, lokalnych produktów i inicjatyw społecznych).
II etap: „wizualizacja”
 • opracowanie projektu technicznego oznakowania szlaku,
 • włączenie do partnerstwa samorządów lokalnych, w tym władz dużych miast na szlaku,
 • pozyskanie środków finansowych na wizualizację szlaku,
 • oznakowanie głównej nitki szlaku i tematycznych pętli regionalnych (oznakowanie kierunkowe i informacyjne - wykorzystujące logo szlaku greenways).
III etap: „promocja i sprzedaż produktu turystycznego”
 • opracowanie pomysłów na oferty/produktu turystyczne na szlaku wraz z segmentacją rynku,
 • pozyskanie partnerów z branży turystycznej – opracowanie produktu turystycznego i jego sprzedaż na rynku,
 • przygotowanie, publikacja i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (mapy, przewodniki, informatory, strony www) – na początku najważniejsza jest MAPA szlaku oraz STRONA WWW (!).
IV etap: „wspieranie lokalnych inicjatyw”
 • zapewnienie finansowania lokalnych projektów na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – SZLAK GREENWAYS POWINIEN BYĆ WYPEŁNIONY LOKALNYMI INICJATYWAMI angażującymi społeczności lokalne (jest to jeden z jego głównych wyróżników). Najbardziej popularnymi lokalnymi inicjatywami na szlakach greenways są m.in.: ekomuzea i wsie tematyczne imprezy kulturalne i artystyczne, galerie i sklepy lokalnych produktów, warsztaty rzemieślników i artystów, ekomuzea, ostoje przyrody, ośrodki edukacji ekologicznej, questy, etc.
V etap: „tworzenie infrastruktury szlaku”
 • tworzenie małej infrastruktury wokół szlaków – miejsca wypoczynkowe, tablice i punkty informacyjne, etc.,
 • włączanie gestorów bazy noclegowej i żywieniowej w inicjatywę szlaku; zachęcanie branży turystycznej do pozyskiwania zielonych certyfikatów oraz podnoszenia jakości i kategorii swoich usług,
 • DOCELOWO: pozyskiwanie środków finansowych na infrastrukturę szlaków - etapowe budowanie ścieżek niekolidujących z ruchem samochodowym, którymi będzie biegła główna oś szlaku. W pierwszej kolejności należy zadbać o odcinki szlaku przy dużych miastach wprowadzające i wyprowadzające podróżujących do miast.
SONY DSC