Ludzie

Osoby, którzy tworzą Stowarzyszenie "Greenways Polska" to m.in:

ZARZĄD:

 • Dominika Zaręba / prezeska Stowarzyszenia Greenways Polska / Propagatorka ekopodróżowania, autorka pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce ("Ekoturystyka", PWN, III wyd. 2010) oraz "Koncepcji promocji i rozwoju ekoturystyki w Polsce" (Polska Organizacja Turystyczna).  Publicystka, autorka książek i przewodników turystycznych, z wykształcenia ekonomistka. Współzałożycielka Wydawnictwa Bezdroża. Stworzyła program zielonych szlaków - greenways w Polsce (w Fundacji Partnerstwo dla Środowiska), współtworzyła greenways w Europie Środkowo-Wschodniej i zainicjowała powstanie zielonych szlaków na Białorusi i Ukrainie. Jest przewodniczącą Rady Funduszu Partnerstwa oraz ekspertem międzynarodowego Stowarzyszenia Environmental Partnership Association. Współpracuje z licznymi organizacjami promującymi turystykę zrównoważoną na świecie, m.in. z Global Ecotourism Network i European Ecotourism Network. Prowadzi stronę o ekopodróżowaniu www.atitlan.pl, fotografuje i podróżuje, pisze książki dla dzieci. W Lanckoronie prowadzi ekoartystyczną kawiarnię i centrum kulturalne.
 • Zbigniew Pacholik / Animator partnerstw lokalnych, edukator partycypacji społecznej i przewodnik turystyczny, z wykształcenia socjolog. Współtwórca i obecnie prezes LGD „Zielony Pierścień” w województwie lubelskim. Wieloletni samorządowiec. Współtwórca Krainy Rowerowej przy Bursztynowym Szlaku Greenways na Lubelszczyźnie. Inicjator lub autor wielu projektów partnerskich w zakresie rozwoju lokalnego. Animator rozwoju lokalnej przedsiębiorczości opartej na produkcie lokalnym i tradycyjnym. Członek Zarządu Stowarzyszenia „Greenways Polska”, pierwszy prezes Stowarzyszenia.
 • Anna Woźniak-Lubaś / Członek Zarządu Stowarzyszenia „Greenways Polska”. Prezeska fundacji Fundusz Partnerstwa. Specjalizuje się w opracowywaniu koncepcji, wdrażaniu i zarządzaniu programami wsparcia oddolnych inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne, realizowanymi we współpracy z biznesem, organizacjami pozarządowymi i samorządami. Kierowała procesem przyznawania dotacji na inicjatywy związane z ekoturystyką w międzynarodowych programach: Greenways i Bursztynowy Szlak. Realizuje projekty edukacji ekologiczno-kulturalnej. Prowadzi doradztwo i szkolenia dla organizacji pozarządowych i szkół m.in. w zakresie: planowania strategicznego i operacyjnego, zarządzania projektami, fundraisingu, pisania wniosków o dotację, zarządzania finansami w NGO. Zarządzała programami dotacyjnymi Polskiego Biura Environmental Partnership for Central Europe administrowanego m.in. przez German Marshall Fund (1996-2004) i kontynuuje tę działalność w Funduszu Partnerstwa (od 2004 r.). Trenerka organizacji pozarządowych – ukończyła TOT – Training of Trainers – szkolenie krajowych trenerów dla polskich organizacji ekologicznych (EPCE i Progressive Strategies, USA). Zarządza kapitałem żelaznym, ma doświadczenie księgowe i w zarządzaniu finansami. Posiada Europejski Certyfikat Fundraisingu.
LOGO_GreenwaysPolska_podstawowe_zielone copy

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Krzysztof Pucek (przewodniczący)/ Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Oddział Krakowski PTTK. Wieloletni działacz Oddziału Krakowskiego PTTK, kierownik Zespołu ds. szlaków i zagospodarowania, zajmującego się projektowaniem i utrzymaniem obecnie blisko 700. km sieci szlaków pieszych, rowerowych w okolicach Krakowa; współautor szlaków, m.in.: Architektury Drewnianej, Twierdzy Kraków, Cysterskiego, szlaków rowerowych: Greenways, Karpackiego Szlaku Rowerowego, Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd, Kościuszkowskiego, lokalnych – gminnych szlaków rowerowych i innych w łącznie 28 gminach powiatów bocheńskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, olkuskiego i wielickiego.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Greenways Polska i współtwórca Sieci Szlaków Greenways w Małopolsce.
 • Bogdan Kaspereksekretarz Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA oraz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Greenways Polska. Od blisko dwudziestu lat bardzo aktywnie działa na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej i międzynarodowej w Euroregionie Śląsk Cieszyński i pograniczu polsko-czeskim. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie ukończył studia dzienne magisterskie na kierunku Politologia o specjalności samorząd terytorialny (1990-1995). Ponadto ukończył również studia podyplomowe o specjalności menedżerskiej (1995-1996, Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz w zakresie zarządzania projektami europejskimi (2009-2010, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym transgranicznych (m.in. Phare Credo, Phare CBC Polska-Czechy, INTERREG III A Czechy – Polska, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, INTERREG VA Republika Czeska – Polska). Doświadczenie to zdobył skutecznie prowadząc ponad sto projektów własnych oraz współprowadząc kilkaset przedsięwzięć instytucji realizujących tzw. mikroprojekty w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Współprzewodniczy Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński, a także jest Przewodniczący Rady Programowej EuroInstytu Polsko-Czesko-Słowackiego.
 • Edward Kutyła / członek Zarządu Głównego PTTK, prezes PTTK - Oddział Jastrzębie Zdrój. Członek ZG PTTK, Członek Honorowy PTTK, przewodniczy Kolegium Rady Prezesów. Swoją pracę zawodową od 1967 r. związał z górnictwem. W czasie pracy w Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie” związał się zKołem„Krokus” oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim. Działając w PTTKzdobywał uprawnienia turystyczne takie jak: kierownik wycieczek szkolnych, przodownik turystyki górskiej, pieszej, rowerowej, instruktor krajoznawstwa, ochrony przyrody, fotografii krajoznawczej, przewodniki taternik jaskiniowy i in. W ramach współpracy z Euroregionem Śląsk Cieszyński koordynował, projektował i znakował trasyrowerowena jego terenie. Jest pomysłodawcąogólnopolskiejWiślanej TrasyRowerowejwraz z regulaminem i odznaką a także współtwórcą szlaku Greenways Kraków-Morawy-Wiedeń w woj. śląskim. Wyróżniony licznymi odznaczeniami, m.in.: KrzyżemKawalerskimOOP (2005), MedalemKomisji Edukacji Narodowej (2006), Srebrną Odznaka Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2007), Odznaką Honorową Za Zasługi dla Turystyki(2005) i in. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Greenways Polska.

CZŁONKOWIE I EKSPERCI STOWARZYSZENIA:

 • Nina Gałuszka / Z wykształcenia i zamiłowania antropolożka kultury, studiowała też ekonomię, CSR w Polsce i we Włoszech. Menadżerka projektów kulturalnych i społecznych, zawodowo kieruje projektami w branży komercyjnej/ biznesowej oraz pracuje jako ekspertka i doradczyni w zakresie projektów rozwojowych i wspierających nowoczesne sposoby zarządzania w instytucjach i organizacjach pozarządowych. Wieloletnia działaczka sektora pozarządowego, w tematyce zrównoważanego rozwoju, w szczególności w obszarze zarządzania dziedzictwem. Jako prezeska Fundacji Regionów zajmuje się badaniami i upowszechnianiem wiedzy nt. tradycji polskiej po 1945 r.
 • Krzysztof Florys / Wiceprezes Fundacji Mapa Pasji. Geograf, specjalista w zakresie turystyki dziedzictwa, tworzenia nieznakowanych tras metodą Valley Quest, zrównoważonego transportu, aktywizacji seniorów i młodzieży. Koordynator i uczestnik wielu projektów, trener (w tym dyplomowany trener questingu – konsultacje ponad 200 tras). Autor koncepcji sieci tras turystycznych, badań i opracowań turystycznych. Znakarz szlaków. Wieloletni przewodnik świętokrzyski i beskidzki, pilot wycieczek oraz instruktor krajoznawstwa. Laureat wielu konkursów krajoznawczo-turystycznych. Współtwórca Sieci Szlaków Greenways w Małopolsce.
 • Karolina Likhtarovich / Z wykształcenia socjolog, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (rozwój lokalny) oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (turystyka i agroturystyka). Animatorka działań lokalnych, autorka strategii rozwoju turystyki opartej na lokalnym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, wykładowca polskich i zagranicznych uczelni. Aktywny trener questingu, działaczka organizacji pozarządowych, uczestniczka projektów z zakresu turystyki dziedzictwa, ekoturystyki, turystyki wiejskiej oraz edukacji ekologicznej. Miłośniczka Podlasia oraz propagatorka odkrywania lokalnego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes Zarządu LGD "Zielone Sąsiedztwo" i radna Gminy Podkowa Leśna (od 2018 r.).
 • Dorota Sawa / Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Lublinie oraz Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”. Koordynatorka działań związanych z tworzeniem Lubelskiej Unii Pozarządowej, Klastra przedsiębiorczości wiejskiej oraz Szlaku Greenways działających pod wspólną marką „Dziedzictwo Wschodu”. Przewodnicząca Rady Lubelskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Animatorka działań społecznych, działaczka licznych organizacji pozarządowych oraz grup dyskusyjnych. Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka studiów Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej oraz Studiów doktoranckich w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Ekspert w zakresie Funduszy Europejskich oraz tworzenia i zarządzania NGO. Propagatorka działań związanych z rozwojem produktu lokalnego i przedsiębiorczości . Miłośniczka turystyki aktywnej i odkrywania krajów europejskich „od kuchni”.
 • Przemysław Ołdakowski / animator trójsektorowych partnerstw lokalnych - założyciel Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady (1999) i LGD w Bieszczadach (2006), współzałożyciel i zarządzający Fundacją Bieszczadzką (2002-2007), obecnie członek Rady. Pomysłodawca szlaku dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego "Zielony Rower" - i wieloletni koordynator szlaku Greenaway Karpaty Wschodnie - Polska, Słowacja, Ukraina (2001). Trener, tutor, szkoleniowiec i specjalista w zakresie turystyki zrównoważonej i rozwoju lokalnego (1999-2013), doradca i opiekun podmiotów ekonomii społecznej (20013 -2014).  Współautor wielu rozwiązań, przedsięwzięć i projektów związanych z rozwojem społeczności lokalnej i propagowaniem turystyki przyjaznej środowisku, a także promocją produktów lokalnych. Współautor lokalnych strategii rozwoju dla Bieszczadów w ramach PROW Leader+ (2006 - 2008/2015). Pracownik samorządowy (2011- 2015) odpowiedzialny za pozyskiwanie środków z programów UE i koordynację działań, inżynier o specjalności inżynieria wojskowa.
 • Bogusław Pyzocha / Prezes Fundacji Bieszczadzkiej, specjalista ds. ekoturystyki. Pomysłodawca, koordynator i realizator wielu przedsięwzięć z zakresu ekoturystyki, produktu lokalnego i ekonomii społecznej na obszarze pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijał i rozwija w Bieszczadach, gdzie mieszka. Ekoturystyka jest dla niego źródłem rozwoju regionu i potencjałem, który należy wspierać. Swoimi doświadczeniami dzieli się z osobami z innych regionów Polski oraz spoza Polski jako doradca i szkoleniowiec. Najważniejsze przedsięwzięcia Fundacji Bieszczadzkiej, które współtworzył i w których uczestniczy to: 1). Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie (od 2004): międzynarodowy rowerowy szlaku dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oparty na idei „greenway”, przebiegający wokół Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie; 2). Ekomuzea Karpackie (od 2005): ochrona zasobów naturalnych i kulturowych poprzez tworzenie lokalnych produktów ekoturystycznych i promocję lokalnych wytworów; 3). Biuro EkoPodróży ZIELONY ROWER (od 2006), które w sposób kompleksowy przygotowuje oraz organizuje wyjazdy w różne zakątki Karpat Wschodnich; 4.) System certyfikacji GoToCarpathia (od 2010) – certyfikaty przyznawane są za wysokiej jakości produkty i usługi ekoturystyczne w Karpatach Wschodnich; 5). Fundusz Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady – narzędzie finansowego wsparcia małych inicjatyw społecznych w regionie.
 • Wojciech Grzanecki / Z urodzenia warszawiak, z wyboru mieszkaniec Bieszczadów. Po kilkunastu latach pracy w administracji państwowej i międzynarodowych korporacjach, rzucił wszystko i wyjechał w Bieszczady. Razem z żoną Hanną, w przeniesionej pogórzańskiej chacie, prowadzi niewielki pensjonat „Chata nad Czarnym”. Pracuje także w Biurze Ekopodróży „Zielony Rower” i wspomaga swoim doświadczeniem personel przedsiębiorstwa społecznego w „Czatowni Cafe”. Oba te przedsięwzięcia są animowane przez Fundację Bieszczadzką, w której społecznie pełni funkcje wiceprezesa. Jest członkiem Stowarzyszenia Ratowania Cerkwi w Baligrodzie, Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karparty” i Stowarzyszenia „Greenways Polska”.

 • Marek Romaniec / Animator partnerstw lokalnych, politolog. Prezes Zarządu Fundacji Naszyjnik Północy. Trener STOPu. Animator partycypacji publicznej. Współtwórca szlaku rowerowego Greenway Naszyjnik Północy oraz programów towarzyszących: Marka Lokalna, Ekomuzeum, Questing. Twórca strategii rozwoju turystyki oraz LSR. Pomysłodawca i realizator programu Wielkopolska Akademia Sołtysa. Panelista na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych nt. rozwoju zrównoważonego obszaru z uwzględnieniem współpracy trójsektorowej.